خرید ممبر فیک تلگرام

خرید ممبر فیک تلگرام مخصوص کانال و گروه با کمترین مقدار ریزش و سرعت افزایش بسیار بالا روزانه تا 150k برای هر کانال

زمان استارت سفارش : حداکثر 15 دقیقه

مقدار ریزش : کمتر از 7 درصد

تعرفه پیش فرض : 1000 ممبر

9,000 تومان